Nieskuteczna egzekucja

Kontrolerzy NIK-u zbadali, czy starostowie wystarczająco efektywnie egzekwują dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w województwie łódzkim. Wyniki wskazują jednoznacznie, że stosowane procedury są niewystarczające, a skala zaległości rośnie z każdym rokiem (w 2020 r. suma zaległości była wyższa niż uzyskane dochody). Kontrolowane jednostki przewlekle prowadziły postępowania windykacyjne, a niekiedy nawet rezygnowały z prób…

W jednostce budżetowej obowiązuje trójstopniowy proces autoryzacji przelewów przez trzy różne osoby. Za wprowadzenie przelewów do systemu bankowego odpowiada pracownik sekcji finansowej bądź pracownik zespołu płacowego (…)

W jednostce budżetowej obowiązuje trójstopniowy proces autoryzacji przelewów przez trzy różne osoby. Za wprowadzenie przelewów do systemu bankowego odpowiada pracownik sekcji finansowej bądź pracownik zespołu płacowego. Autoryzację pierwszego poziomu przeprowadza główny księgowy lub kierownik sekcji finansowej, a autoryzację drugiego poziomu (ostateczną) – dyrektor jednostki. System bankowy nie pozwala na dokonanie pełnej autoryzacji przez jedną osobę.…

Osoba materialnie odpowiedzialna, czyli kto?

W wielu źródłach (artykułach, instrukcjach, harmonogramach) dotyczących zasad inwentaryzacji można spotkać zapis, zgodnie z którym za przygotowanie pola spisowego odpowiada osoba materialnie odpowiedzialna. I tu może powstać pytanie: kto jest taką osobą w konkretnym przypadku i czy przyznanie komuś tego statusu może budzić zastrzeżenia? W zasadzie każdy z pracowników odpowiada materialnie za mienie pracodawcy. Jeśli…

Inwentaryzacja w ośrodkach pomocy społecznej

Ośrodki pomocy społecznej corocznie przeprowadzają inwentaryzację na potrzeby bilansowe. Dobór odpowiedniej metody wynika z zapisów uor i przepisów wewnętrznych. Pracownicy wyznaczeni do realizacji prac na poszczególnych etapach powinni rzetelnie wykonywać swoje zadania, gdyż tylko takie podejście pozwala na wiarygodne wykazanie majątku jednostki w sprawozdawczości finansowej.

Listopad 2021

Rachunkowość Wydatki budżetowe w państwowych jednostkach budżetowych Rachunkowość w pytaniach i odpowiedziach Wpłaty na PFRON – ustalenie wysokości i podmioty zobowiązane Kontrola finansowa Sporządzenie sprawozdania Rb-28 Programy Klasyfikacja budżetowa w pytaniach i odpowiedziach Inwentaryzacja w ośrodkach pomocy społecznej Budżet i podatki Dotacje z budżetu gminy udzielane samorządowym instytucjom kultury Krajowy System e-Faktur Kontrola podatkowa w…

E-paragon również na kasie online

Opublikowane pod koniec września rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zakłada, że e-paragony, które do tej pory wystawiano tylko w kasach wirtualnych, można stosować również przy sprzedaży rejestrowanej na kasach online. Klient ma prawo zdecydować, czy chce otrzymać paragon papierowy, czy też elektroniczny. Ministerstwo Finansów zapowiada, że nie będzie śledziło procesu przesyłania e-paragonu do odbiorcy.…

W ramach inwestycji jednostka poniosła wydatki na nabycie składników majątku o jednostkowej wartości mniejszej niż 10 000 zł. Czy powinna zastosować konto 013, czy 011?

W ramach inwestycji jednostka poniosła wydatki na nabycie składników majątku o jednostkowej wartości mniejszej niż 10 000 zł. Czy powinna zastosować konto 013, czy 011? Na pytania odpowiada Elżbieta Gaździk  – ekspertka z zakresu rachunkowości budżetowej. Z załącznika nr 3 do rozporządzenia w sprawie rachunkowości budżetowej wynika, że stan oraz zwiększenia i zmniejszenia wartości środków…

Zaległości netto w Rb-27 i Rb-27S

Sprawozdania Rb-27 i Rb-27S odzwierciedlające wykonanie planu dochodów budżetowych są sporządzane na podstawie instrukcji zawartych w załącznikach nr 34 i 36 do rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Zgodnie z tymi regulacjami w obu sprawozdaniach w kolumnie „zaległości netto” wykazuje się należności pozostałe do zapłaty, jeśli termin ich zapłaty minął i mogą być egzekwowane. W rozporządzeniu…

Zmiana wzoru WPF w kontekście aktualnych reguł fiskalnych

Jednostki samorządu terytorialnego podczas prac nad WPF na rok 2022 i lata następne powinny uwzględnić zmiany przepisów wpływających na regułę równoważenia
budżetu oraz indywidualny wskaźnik zadłużenia. W prognozie dochodów i wydatków z pewnością będzie należało ująć również środki przewidziane w procedowanej obecnie ustawie, która ma złagodzić finansowe skutki wdrożenia programu Polski Ład.

Październik 2021

Rachunkowość Ewidencja zobowiązań dłużnych Pogotowie kasowe i karty płatnicze wydane pracownikom Wynagrodzenie za terminową zapłatę składek i zaliczek na PIT Rachunkowość w pytaniach i odpowiedziach Kontrola finansowa Prezentacja danych w sprawozdaniu Rb-28UE Sprawozdania Rb-N i Rb-Z w pytaniach i odpowiedziach Budżet i podatki Zmiana wzoru WPF w kontekście aktualnych reguł fiskalnych Projekt planu finansowego OPS-u…