Co jeszcze zostaje do poprawy?

Krajowa Rada RIO – w sprawozdaniu z działalności RIO w roku poprzednim – opisała m.in. najczęściej stwierdzane podczas kontroli naruszenia związane z gospodarką finansową samorządów. Podobnie jak w poprzednich latach najwięcej nieprawidłowości (38,2%) dotyczyło wykonania budżetu. Część jednostek nie weryfikowała lub nierzetelnie weryfikowała deklaracje podatkowe, ustalała wysokość zobowiązań podatkowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub uchwałami…

Zawieszenie stabilizującej reguły wydatkowej

Na podstawie znowelizowanej ustawy o finansach publicznych rozszerzono katalog zdarzeń wyłączających stosowanie stabilizującej reguły wydatkowej (nowelizacja z 28 maja 2020 r.; DzU z 2020 r., poz. 1175). Takim zdarzeniem może być obecnie również stan epidemii ogłoszony na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. W efekcie stabilizująca reguła wydatkowa będzie zawieszana, jeżeli zostanie wprowadzony jeden ze stanów określonych w art. 112d ustawy…

Czy wykaz osób wyznaczonych do kontroli merytorycznej i rachunkowej dowodów księgowych może być wprowadzony odrębnym zarządzeniem kierownika jednostki, czy należy zastosować inną formę?

Dotychczas wykaz ten stanowił załącznik do zarządzenia kierownika jednostki w sprawie ustalenia instrukcji obiegu dokumentów księgowych. Ze względu na częstą aktualizację wykazu praktyczniejszym rozwiązaniem byłoby jednak wyłączenie go z instrukcji. Na pytania odpowiada Elżbieta Gaździk – specjalistka z zakresu rachunkowości budżetowej z wieloletnim doświadczeniem w pracy głównej księgowej jsfp. Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów księgowych to wewnętrzna regulacja wprowadzona…

Zawieszenie wytycznych i zmiany w przyznawaniu funduszy unijnych

Omawiana już na łamach „Finansów Publicznych” specustawa dotycząca realizacji projektów wprowadza nie tylko istotne ułatwienia w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków budżetu UE, ale również znaczące modyfikacje dotyczące sposobu przyznawania tych środków. Trzeba też zwrócić uwagę, że regulacje specustawy pozwalają na zawieszanie stosowania wytycznych.

Planowane zmiany we wzorze WPF

W lipcu opublikowano rozporządzenie zmieniające zasady i terminy opracowania sprawozdań budżetowych w układzie zadaniowym (DzU z 2020 r., poz. 1229). W konsekwencji uchylono obowiązek sporządzania półrocznych sprawozdań Rb-BZ1 i Rb-BZ2. Będą one przekazywane tylko raz w roku. W związku z tym zmieniono wzory tych sprawozdań oraz określono nowy terminarz ich przekazywania przez zobowiązane podmioty.

Co przyniesie tarcza 4.0?

Wsparcie budżetów samorządów, kolejne ułatwienia dotyczące przetargów oraz zmiany w prawie pracy – to tylko część rozwiązań zawartych w ustawie z 4 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Przepisy te uzupełnią pakiet tarczy antykryzysowej. Osłonowe rozwiązania dla samorządów mają złagodzić skutki malejących wpływów z podatków. Projektowane przepisy przewidują m.in.…

Bardziej przejrzyste objaśnienia do paragrafów

Ministerstwo Finansów pracuje nad kolejną aktualizacją przepisów w sprawie klasyfikacji budżetowej. Opublikowany na stronach RCL projekt rozporządzenia przewiduje całkowitą zmianę treści załączników nr 2, 3 i 4, zawierających m.in. objaśnienia do paragrafów dochodowych i wydatkowych. Dzięki takiemu rozwiązaniu księgowi zyskają w zasadzie ujednolicony tekst tych załączników, co pozwoli łatwiej odnaleźć się w treści wielokrotnie zmienianych w ostatnich latach objaśnień. Projektowane…

W związku z epidemią gmina ze środków przeznaczonych na zarządzanie kryzysowe zakupiła maseczki, które zostały rozdane mieszkańcom. Czy gmina powinna wystawić fakturę VAT i opodatkować maseczki tym podatkiem, a jeśli tak, to według jakiej stawki?

Czy można uznać, że zakup został dokonany w ramach zadań własnych? Ponadto w związku z koronawirusem gmina zakupiła prześcieradła, które zostały przekazane w formie darowizny pogotowiu ratunkowemu. Czy fakt podarowania prześcieradeł należy udokumentować fakturą, skoro w ten sam sposób został udokumentowany wcześniej ich zakup? Jeżeli tak, to na kogo powinna być wystawiona faktura i jaką…

Dziennik a chronologia zapisu księgowego

Z art. 14. ust. 1 uor wprost wynika, że dziennik zawiera chronologiczne ujęcie zdarzeń, jakie nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym. Niektóre interpretacje tego przepisu wskazują, że zapisy w dzienniku powinny zostać uporządkowane zgodnie z datą operacji gospodarczych. Czy jest to podejście właściwe? Odpowiedzi należy poszukać w przepisach określających zasady przyporządkowania operacji gospodarczych do poszczególnych okresów sprawo­zdawczych. Najistotniejsze z tego punktu widzenia wydają się art. 21 ust. 1 pkt 6…