Co jeszcze zostaje do poprawy?

Krajowa Rada RIO – w sprawozdaniu z działalności RIO w roku poprzednim – opisała m.in. najczęściej stwierdzane podczas kontroli naruszenia związane z gospodarką finansową samorządów. Podobnie jak w poprzednich latach najwięcej nieprawidłowości (38,2%) dotyczyło wykonania budżetu. Część jednostek nie weryfikowała lub nierzetelnie weryfikowała deklaracje podatkowe, ustalała wysokość zobowiązań podatkowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub uchwałami…

Zawieszenie stabilizującej reguły wydatkowej

Na podstawie znowelizowanej ustawy o finansach publicznych rozszerzono katalog zdarzeń wyłączających stosowanie stabilizującej reguły wydatkowej (nowelizacja z 28 maja 2020 r.; DzU z 2020 r., poz. 1175). Takim zdarzeniem może być obecnie również stan epidemii ogłoszony na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. W efekcie stabilizująca reguła wydatkowa będzie zawieszana, jeżeli zostanie wprowadzony jeden ze stanów określonych w art. 112d ustawy…

Czy wykaz osób wyznaczonych do kontroli merytorycznej i rachunkowej dowodów księgowych może być wprowadzony odrębnym zarządzeniem kierownika jednostki, czy należy zastosować inną formę?

Dotychczas wykaz ten stanowił załącznik do zarządzenia kierownika jednostki w sprawie ustalenia instrukcji obiegu dokumentów księgowych. Ze względu na częstą aktualizację wykazu praktyczniejszym rozwiązaniem byłoby jednak wyłączenie go z instrukcji. Na pytania odpowiada Elżbieta Gaździk – specjalistka z zakresu rachunkowości budżetowej z wieloletnim doświadczeniem w pracy głównej księgowej jsfp. Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów księgowych to wewnętrzna regulacja wprowadzona…

Planowane zmiany we wzorze WPF

W lipcu opublikowano rozporządzenie zmieniające zasady i terminy opracowania sprawozdań budżetowych w układzie zadaniowym (DzU z 2020 r., poz. 1229). W konsekwencji uchylono obowiązek sporządzania półrocznych sprawozdań Rb-BZ1 i Rb-BZ2. Będą one przekazywane tylko raz w roku. W związku z tym zmieniono wzory tych sprawozdań oraz określono nowy terminarz ich przekazywania przez zobowiązane podmioty.

Co przyniesie tarcza 4.0?

Wsparcie budżetów samorządów, kolejne ułatwienia dotyczące przetargów oraz zmiany w prawie pracy – to tylko część rozwiązań zawartych w ustawie z 4 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Przepisy te uzupełnią pakiet tarczy antykryzysowej. Osłonowe rozwiązania dla samorządów mają złagodzić skutki malejących wpływów z podatków. Projektowane przepisy przewidują m.in.…

Bardziej przejrzyste objaśnienia do paragrafów

Ministerstwo Finansów pracuje nad kolejną aktualizacją przepisów w sprawie klasyfikacji budżetowej. Opublikowany na stronach RCL projekt rozporządzenia przewiduje całkowitą zmianę treści załączników nr 2, 3 i 4, zawierających m.in. objaśnienia do paragrafów dochodowych i wydatkowych. Dzięki takiemu rozwiązaniu księgowi zyskają w zasadzie ujednolicony tekst tych załączników, co pozwoli łatwiej odnaleźć się w treści wielokrotnie zmienianych w ostatnich latach objaśnień. Projektowane…

W związku z epidemią gmina ze środków przeznaczonych na zarządzanie kryzysowe zakupiła maseczki, które zostały rozdane mieszkańcom. Czy gmina powinna wystawić fakturę VAT i opodatkować maseczki tym podatkiem, a jeśli tak, to według jakiej stawki?

Czy można uznać, że zakup został dokonany w ramach zadań własnych? Ponadto w związku z koronawirusem gmina zakupiła prześcieradła, które zostały przekazane w formie darowizny pogotowiu ratunkowemu. Czy fakt podarowania prześcieradeł należy udokumentować fakturą, skoro w ten sam sposób został udokumentowany wcześniej ich zakup? Jeżeli tak, to na kogo powinna być wystawiona faktura i jaką…

Dziennik a chronologia zapisu księgowego

Z art. 14. ust. 1 uor wprost wynika, że dziennik zawiera chronologiczne ujęcie zdarzeń, jakie nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym. Niektóre interpretacje tego przepisu wskazują, że zapisy w dzienniku powinny zostać uporządkowane zgodnie z datą operacji gospodarczych. Czy jest to podejście właściwe? Odpowiedzi należy poszukać w przepisach określających zasady przyporządkowania operacji gospodarczych do poszczególnych okresów sprawo­zdawczych. Najistotniejsze z tego punktu widzenia wydają się art. 21 ust. 1 pkt 6…

Kwiecień 2020

Rachunkowość Zdarzenia po dniu bilansowym Przedawnione należności publiczno – i cywilnoprawne Organizacja pochówku przez OPS Rachunkowość w pytaniach i odpowiedziach Kontrola finansowa Zwrot środków unijnych a uchylenie korekty finansowej Czy odliczenie VAT jest prawem, czy obowiązkiem jednostki? Budżet i podatki Uchwały w sprawie ulg w podatku od nieruchomości Wymiar opłaty za gospodarowanie odpadami – zmiana…

Obrady organów kolegialnych

Ustawodawca zezwolił na zdalny tryb obradowania i podejmowania rozstrzygnięć przez organy stanowiące jst oraz kolegialnie organy wykonawcze w jst, RIO, SKO podczas obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii (art. 15zzx ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19, DzU poz. 374 i 568). Dotyczy to wszelkich obrad, sesji i posiedzeń oraz podejmowania uchwał. Zdalne obrady zarządza osoba uprawniona do przewodniczenia danemu organowi. Podobne rozwiązania obejmą też kolegialne organy całej administracji publicznej,…