Maj 2023

Rachunkowość Okresy i stawki amortyzacji według prawa bilansowego i podatkowego Rachunkowość w pytaniach i odpowiedziach Projekty unijne w ewidencji księgowej Ujęcie kosztów niewliczanych do wartości początkowej obiektu Kontrola finansowa Nieprawidłowości w sprawozdaniach budżetowych jst Zwiększenie wartości umowy ponad kwotę oferty wykonawcy Dochody z tytułu zadań zleconych w sprawozdaniach Rb-27S i Rb-27ZZ Budżet i podatki Rozliczenie…

Odmowa zawarcia umowy o dofinansowanie

Odmowa zawarcia umowy o dofinansowanie lub podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu na podstawie art. 61 ust. 4 nowej ustawy wdrożeniowej powinna mieć miejsce jedynie w najpoważniejszych przypadkach i opierać się na jednoznacznie określonych przesłankach. Konstrukcja tego przepisu sprawia jednak, że możliwość spełnienia wymienionych kryteriów budzi wątpliwości.

Czy do kosztów inwestycji polegającej na modernizacji i przeniesieniu szkoły można zaliczyć wydatki na wynajęcie pomieszczeń użytkowanych w trakcie prowadzenia prac inwestycyjnych?

Czy do kosztów inwestycji polegającej na modernizacji i przeniesieniu szkoły można zaliczyć wydatki na wynajęcie pomieszczeń użytkowanych w trakcie prowadzenia prac inwestycyjnych? Na pytania odpowiada Elżbieta Gaździk – specjalistka z zakresu rachunkowości budżetowej z wieloletnim doświadczeniem w pracy głównej księgowej jsfp. W myśl art. 28 ust. 8 uor cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych,…

Wykazywanie dochodów jst z tytułu zadań zleconych

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu opublikowała wyjaśnienia Ministerstwa Finansów, w których resort wskazał, jak wykazywać w sprawozdaniach budżetowych należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – w części należnej jst (np. należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego). Z wyjaśnień tych wynika, że w sprawozdaniu Rb-27ZZ sporządzanym przez…

Kwiecień 2023

Rachunkowość Ewidencja i amortyzacja ulepszenia w obcym środku trwałym Wymogi dotyczące ewidencji projektów unijnych Płatności ze środków europejskich w państwowej jednostce budżetowej Rachunkowość w pytaniach i odpowiedziach Kontrola finansowa Badanie sprawozdań finansowych jst Konsekwencje niezatrzymania wadium Klasyfikacja i sprawozdania w pytaniach i odpowiedziach Budżet i podatki Podatek CIT od przychodów z budynków uczelni publicznej Program…

Przełom w sprawie projektów parasolowych

Niestety gminy nie mogą liczyć na pewność prawa podatkowego, którego interpretacje zmieniają się jak w kalejdoskopie. Ostatnio dyskusja na ten temat powróciła w kontekście wyroków TSUE dotyczących tzw. projektów parasolowych (gdy gmina działa jako „parasol”: wybiera wykonawcę, podpisuje umowy z mieszkańcami, pobiera wkład własny i dofinansowanie oraz rozlicza projekt finansowo). W wyrokach wydanych 30 marca…

Tereny zielone i rekreacyjne – różne warianty ujęcia w KŚT

Wraz z zakończeniem inwestycji polegających na zagospodarowaniu terenów rekreacyjnych pojawiają się często wątpliwości dotyczące ujęcia powstałych obiektów we właściwych grupach KŚT. Głównym problemem jest ustalenie, czy nową szatę roślinną, pergole, ścieżki lub oświetlenie traktować jako odrębne środki trwałe, czy może elementy zbiorczego obiektu inwentarzowego.

Czy opłaty związane z rejestracją nowego samochodu powinny być uwzględnione w jego wartości początkowej?

Czy opłaty związane z rejestracją nowego samochodu powinny być uwzględnione w jego wartości początkowej? Na pytania odpowiada Elżbieta Gaździk – specjalistka z zakresu rachunkowości budżetowej z wieloletnim doświadczeniem w pracy głównej księgowej jsfp. Opłaty poniesione przy rejestracji nowego samochodu zwiększają jego wartość początkową. Wprowadzenie zakupionego pojazdu do ewidencji środków trwałych jest możliwe, jeśli spełnia on…

Zwrot środków z Funduszu Pomocy

Ministerstwo Finansów przypomniało, że w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa dodano art. 14 ust. 4c, na mocy którego odsetki zgromadzone na wydzielonym rachunku utworzonym dla środków Funduszu Pomocy mogą być przeznaczane na finansowanie zadań na rzecz pomocy Ukrainie. Nie musi to być jedno konkretne zadanie, na…

Marzec 2023

Rachunkowość Tereny zielone i rekreacyjne – różne warianty ujęcia w KŚT Prawidłowa klasyfikacja nakładów inwestycyjnych Rachunkowość w pytaniach i odpowiedziach Kontrola finansowa Zmniejszenie ryzyka naruszenia dyscypliny finansów publicznych Sprawozdanie Rb-N w pytaniach i odpowiedziach Sprawozdawczość budżetowa w pytaniach i odpowiedziach Budżet i podatki Prawa i obowiązki inkasenta podatkowego Instytucja kultury ma pełne prawo do odliczenia…