Nowa perspektywa UE – prace nad ustawą

Rada Ministrów 8 lutego 2022 r. przyjęła projekt ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (tzw. ustawy wdrożeniowej). To jeden z kluczowych aktów prawnych pozwalających na organizację systemu wydatkowania środków unijnych dostępnych dla Polski w kolejnym okresie finansowania. Bez przyjęcia ustawy wspomniane środki niestety nie popłyną do naszego kraju…

Ulga dla podmiotów wspierających sport

Podatnicy PIT, którzy prowadzą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach według skali podatkowej lub podatkiem liniowym, a także podatnicy CIT, którzy uzyskują przychody z innych źródeł niż zyski kapitałowe, mogą korzystać z wyjątkowo korzystnych ulg podatkowych, jeśli angażują się w społecznie użyteczną działalność w zakresie kultury, sportu i nauki. Poza prawem do odliczenia 100% kosztów…

Podstawa wymiaru trzynastki – problem dodatku stażowego za okres choroby

O przyznaniu prawa do trzynastki decyduje okres przepracowany przez pracownika w ciągu roku. Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego w podstawie jej wymiaru nie uwzględnia się świadczeń wypłaconych za okresy usprawiedliwionej nieobecności w pracy. W ostatnich latach wciąż powracał jednak problem ewentualnego wyłączenia dodatku stażowego wypłaconego za okres choroby.

Na co można przeznaczyć subwencję

W odpowiedzi na interpelację poselską (nr 30589) sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów wyjaśnił, że środki finansowe na uzupełnienie subwencji ogólnej, które zostały przekazane samorządom w 2021 r. i nie zostały w pełni wydatkowane, mogą być – wbrew opinii niektórych regionalnych izb obrachunkowych – przeznaczone na wydatki bieżące w 2022 r. Z wyjaśnieniami można zapoznać się…

Na jakim koncie i w której pozycji rachunku zysków i strat państwowe jednostki budżetowe powinny ująć dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności?

Na jakim koncie i w której pozycji rachunku zysków i strat państwowe jednostki budżetowe powinny ująć dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności? Na pytania odpowiada Elżbieta Gaździk  – ekspertka z zakresu rachunkowości budżetowej. W art. 40 ust. 2 pkt 3 ufp wskazano, że odsetki od nieterminowych płatności nalicza się i ewidencjonuje nie później niż…

Sporna data potwierdzenia sald

Podstawową metodą inwentaryzacji należności, poza wyjątkami przewidzianymi w uor, jest uzyskanie od kontrahentów potwierdzenia prawidłowości sald wykazanych w księgach rachunkowych jednostki. W praktyce jednostek budżetowych istotne jest rozstrzygnięcie, czy 15 stycznia następnego roku jest dniem, do którego jednostki mogą wysyłać prośby o potwierdzenie stanu należności, czy też ostateczną datą terminowego otrzymania druków potwierdzenia od kontrahentów.…

Luty 2022

Rachunkowość Przemieszczenia wewnętrzne środków trwałych Rozliczenie zwrotu dotacji w jednostkach budżetowych Rachunkowość w pytaniach i odpowiedziach Ewidencja wynagrodzeń w ramach Polskiego Ładu Kontrola finansowa Pasywa w bilansie jednostek i zakładów budżetowych Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach Zmiany w sprawozdawczości budżetowej Budżet i podatki Opłata za korzystanie z przystanków i dworców – problemy praktyczne Dodatek osłonowy…

Opłaty przekształceniowe a rozliczenie VAT

Pod koniec grudnia opublikowano długo wyczekiwaną przez samorządy interpretację ogólną w sprawie opodatkowania podatkiem VAT czynności przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności. Opracowanie tych wyjaśnień wynikało z treści wyroku TSUE, który wymusił zmianę ugruntowanej linii interpretacyjnej organów podatkowych.

Jednostka czasami nieodpłatnie przekazuje środki trwałe o określonej wartości początkowej. Jak należy wówczas ująć ich dotychczasowe umorzenie?

Jednostka czasami nieodpłatnie przekazuje środki trwałe o określonej wartości początkowej. Jak należy wówczas ująć ich dotychczasowe umorzenie? Na pytania odpowiada Elżbieta Gaździk  – ekspertka z zakresu rachunkowości budżetowej. Dokumentem stanowiącym podstawę nieodpłatnego przekazania środka trwałego innej jednostce jest dowód PT, w którym powinna zostać określona wartość początkowa środka trwałego oraz wartość jego dotychczasowego umorzenia. Z…

Urząd skarbowy wyjaśni Polski Ład

Przepisy podatkowe wprowadzone w ramach Polskiego Ładu od początku budzą wiele wątpliwości związanych z praktycznym stosowaniem nowych rozwiązań. W związku z tym Ministerstwo Finansów poinformowało, że od 11 stycznia w urzędach skarbowych zostały uruchomione dyżury podatkowe (w dni robocze od 8.00 do 19.00), podczas których pracownicy urzędów będą udzielać informacji na temat wprowadzonych zmian. Konsultacje…