Tereny zielone i rekreacyjne – różne warianty ujęcia w KŚT

Wraz z zakończeniem inwestycji polegających na zagospodarowaniu terenów rekreacyjnych pojawiają się często wątpliwości dotyczące ujęcia powstałych obiektów we właściwych grupach KŚT. Głównym problemem jest ustalenie, czy nową szatę roślinną, pergole, ścieżki lub oświetlenie traktować jako odrębne środki trwałe, czy może elementy zbiorczego obiektu inwentarzowego.

Czy opłaty związane z rejestracją nowego samochodu powinny być uwzględnione w jego wartości początkowej?

Czy opłaty związane z rejestracją nowego samochodu powinny być uwzględnione w jego wartości początkowej? Na pytania odpowiada Elżbieta Gaździk – specjalistka z zakresu rachunkowości budżetowej z wieloletnim doświadczeniem w pracy głównej księgowej jsfp. Opłaty poniesione przy rejestracji nowego samochodu zwiększają jego wartość początkową. Wprowadzenie zakupionego pojazdu do ewidencji środków trwałych jest możliwe, jeśli spełnia on…

Zwrot środków z Funduszu Pomocy

Ministerstwo Finansów przypomniało, że w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa dodano art. 14 ust. 4c, na mocy którego odsetki zgromadzone na wydzielonym rachunku utworzonym dla środków Funduszu Pomocy mogą być przeznaczane na finansowanie zadań na rzecz pomocy Ukrainie. Nie musi to być jedno konkretne zadanie, na…

Marzec 2023

Rachunkowość Tereny zielone i rekreacyjne – różne warianty ujęcia w KŚT Prawidłowa klasyfikacja nakładów inwestycyjnych Rachunkowość w pytaniach i odpowiedziach Kontrola finansowa Zmniejszenie ryzyka naruszenia dyscypliny finansów publicznych Sprawozdanie Rb-N w pytaniach i odpowiedziach Sprawozdawczość budżetowa w pytaniach i odpowiedziach Budżet i podatki Prawa i obowiązki inkasenta podatkowego Instytucja kultury ma pełne prawo do odliczenia…

Jednostka rozważa przeprowadzenie inwestycji, dlatego zleciła opracowanie kosztorysu szacunkowego. Czy koszty sporządzenia tego dokumentu powinny zostać odniesione w ciężar kosztów działalności podstawowej okresu bieżącego i sfinansowane z wydatków bieżących?

Jednostka rozważa przeprowadzenie inwestycji, dlatego zleciła opracowanie kosztorysu szacunkowego, na podstawie którego podejmie ostateczną decyzję o ewentualnym rozpoczęciu przedsięwzięcia. Czy koszty sporządzenia tego dokumentu powinny zostać odniesione w ciężar kosztów działalności podstawowej okresu bieżącego i sfinansowane z wydatków bieżących? Na pytania odpowiada Elżbieta Gaździk – specjalistka z zakresu rachunkowości budżetowej z wieloletnim doświadczeniem w pracy…

Zmiany w wynagrodzeniach pracowników samorządowych

Obecnie trwają uzgodnienia dotyczące projektu zmian w rozporządzeniu w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. W świetle tego dokumentu minimalne miesięczne wynagrodzenie zasadnicze przysługujące pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę ma wynosić – w zależności od kategorii zaszeregowania – od 3000 do 4300 zł brutto (dotychczas był to przedział od 2150 do 3600 zł). W projekcie…

Inwentaryzacja w świetle rekomendacji KSR

Komitet Standardów Rachunkowości (KSR) opublikował rekomendacje, które mogą być pomocne przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za 2022 r. Większość z nich będzie mieć zastosowanie przede wszystkim w jednostkach zarobkowych, jednak wyjaśnienia dotyczące inwentaryzacji są poparte przykładami odnoszącymi się do jednostek budżetowych. Najnowsze rekomendacje nawiązują do rekomendacji „Sprawozdanie finansowe w czasie pandemii COID-19”, w których zostały opisane…

Luty 2023

Rachunkowość Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów Odsetki niestanowiące przychodów jednostki budżetowej Podwyższenie wynagrodzenia ryczałtowego w wyniku ugody Rachunkowość w pytaniach i odpowiedziach Kontrola finansowa Informacja dodatkowa – wybrane problemy Sprawozdanie Rb-34 za pierwszy kwartał 2023 r. Kaucja zabezpieczająca jako depozyt terminowy Budżet i podatki Sporządzanie dokumentacji cen transferowych przez spółki gminne Wydatkowanie środków z dotacji…

W jakich terminach jednostki budżetowe są zobowiązane przekazywać uzyskane dochody na rachunek budżetu? Czy może to następować w okresach miesięcznych lub kwartalnych?

W jakich terminach jednostki budżetowe są zobowiązane przekazywać uzyskane dochody na rachunek budżetu? Czy może to następować w okresach miesięcznych lub kwartalnych? Na pytania odpowiada Elżbieta Gaździk – specjalistka z zakresu rachunkowości budżetowej z wieloletnim doświadczeniem w pracy głównej księgowej jsfp. W myśl art. 254 ustawy o finansach publicznych (dalej: ufp) ustalanie, pobieranie i odprowadzanie…