Dochodzenie zwrotu dotacji przez jst

Ośrodki pomocy społecznej corocznie przeprowadzają inwentaryzację na potrzeby bilansowe. Dobór odpowiedniej metody wynika z zapisów uor i przepisów wewnętrznych. Pracownicy wyznaczeni do realizacji prac na poszczególnych etapach powinni rzetelnie wykonywać swoje zadania, gdyż tylko takie podejście pozwala na wiarygodne wykazanie majątku jednostki w sprawozdawczości finansowej.

Kiedy należy wyksięgować z ksiąg rachunkowych przedawnione należności publicznoprawne? Jaką przyjąć podstawę prawną? Czy kierownik państwowej jednostki budżetowej może, czy też musi podjąć taką decyzję?

Kiedy należy wyksięgować z ksiąg rachunkowych przedawnione należności publicznoprawne? Jaką przyjąć podstawę prawną? Czy kierownik państwowej jednostki budżetowej może, czy też musi podjąć taką decyzję? Na pytania odpowiada Elżbieta Gaździk  – ekspertka z zakresu rachunkowości budżetowej. W świetle art. 67 ustawy o finansach publicznych do spraw, które dotyczą należności publicznoprawnych, lecz nie zostały uregulowane w…

Podatek od infrastruktury kolejowej

Od 1 stycznia 2022 r. zostanie zmieniony zakres zwolnienia z podatku od nieruchomości w odniesieniu do infrastruktury kolejowej. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (upol) zwolnieniu będą podlegać grunty, budynki i budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej lub obiektu infrastruktury usługowej – w części zajętej…

Średnia z trzech lub siedmiu lat

Zgodnie ze znowelizowaną treścią art. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw jednostki samorządu terytorialnego powinny zdecydować się na jeden z dwóch wariantów ustalania relacji (na lata 2022–2025) łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1…

Grudzień 2021

Rachunkowość Ewidencja księgowa na przełomie roku Rachunkowość w pytaniach i odpowiedziach Kontrola finansowa Sporządzanie sprawozdania Rb-23 Klasyfikacja budżetowa w pytaniach i odpowiedziach Konsekwencje wdrożenia Systemu Monitorowania Usług Publicznych Arkusz spisu z natury w formie elektronicznej Inwentaryzacja w pytaniach i odpowiedziach Budżet i podatki Blokowanie planowanych wydatków budżetowych Korekta JPK a odpowiedzialność karnoskarbowa Dochodzenie zwrotu dotacji…