Osoba fizyczna uszkodziła mienie samorządowej jednostki budżetowej. Jednostka uzyskała odszkodowanie od ubezpieczyciela, któremu przysługuje z tego tytułu roszczenie regresowe wobec sprawcy. Jak zaksięgować to zdarzenie w jednostce?

Osoba fizyczna uszkodziła mienie samorządowej jednostki budżetowej. Sprawa została zgłoszona na policję i w efekcie jednostka otrzymała wyrok sądowy, na podstawie którego sąd nałożył na sprawcę obowiązek naprawienia wyrządzonej szkody w określonej kwocie. Sprawca nie wpłacił jednak tej kwoty na konto jednostki. Poinformowała ona o tym sąd, zaznaczając jednocześnie, że nie będzie prowadziła postępowania egzekucyjnego,…

Maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych

Na początku sierpnia ukazało się obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2024 r. (MP z 2023 r., poz. 774). W konsekwencji maksymalne poziomy tych danin kształtują się następująco: podatek od nieruchomości (rocznie): od gruntów: – związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 1,34 zł; – pod wodami powierzchniowymi…

Aktualna polityka rachunkowości

Sporządzenie aktualnej i „dopasowanej” do potrzeb jednostki polityki rachunkowości jest nie lada wyzwaniem. Trzeba w niej bowiem uwzględnić nie tylko zasady określone w ustawie o rachunkowości, ale także szczególne reguły gospodarki finansowej konkretnego podmiotu oraz przyjęte w nim rozwiązania ewidencyjne, techniczne czy organizacyjne, takie jak procedura rozliczania podatku VAT, sposób działania systemu informatycznego służącego do…

Wrzesień 2023

Rachunkowość Kary umowne – naliczanie, potrącanie, ewidencja księgowa Rachunkowość w pytaniach i odpowiedziach Ewidencja i inwentaryzacja zapasów w jsfp Kontrola finansowa Postępowanie przed rzecznikiem dyscypliny finansów publicznych Udzielanie zamówień nieobjętych pzp oraz zasadą konkurencyjności Budżet i podatki Uchwała budżetowa na 2024 r. i uchwała w sprawie WPF Zadania pomocy społecznej w pytaniach i odpowiedziach Kadry…

„Finanse Publiczne” – elektronicznie o rachunkowości budżetowej i gospodarowaniu środkami publicznymi

Już od 2006 r. nieprzerwanie wspieramy księgowych i skarbników sfery budżetowej w rozwiązywaniu bieżących problemów, śledzeniu zmian w przepisach, rozstrzyganiu wątpliwości prawnych oraz rozwoju kompetencji zawodowych. Teraz chcemy być jeszcze bliżej naszych czytelników, dlatego zachęcamy do zapoznania się z tym, co oferujemy w elektronicznej wersji miesięcznika.

Udokumentowanie darowizny między członkami najbliższej rodziny

Wprowadzone kilkanaście lat temu zwolnienie od opodatkowania darowizn dokonywanych między członkami najbliższej rodziny było przedmiotem wielu sprzecznych interpretacji. Kluczowym problemem okazało się ustalenie, w jakiej formie dokonać wpłaty, jak ją udokumentować i kto powinien być stroną tej transakcji. Wątpliwości te zostały ostatecznie rozstrzygnięte w uchwale 7 sędziów NSA.

Kiedy w jednostce sektora finansów publicznych mogą wystąpić rozliczenia międzyokresowe przychodów?

Kiedy w jednostce sektora finansów publicznych mogą wystąpić rozliczenia międzyokresowe przychodów? Na pytania odpowiada Elżbieta Gaździk – specjalistka z zakresu rachunkowości budżetowej z wieloletnim doświadczeniem w pracy głównej księgowej jsfp. Zgodnie z art. 41 ust. 1 uor rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują w szczególności: równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie…

Nowa ustawa o rachunkowości?

Media obiegła informacja, że trwają prace nad nowelizacją przepisów o rachunkowości, mające na celu dostosowanie jej do obecnych realiów, między innymi w zakresie digitalizacji. Wyniki tych prac oraz propozycje konkretnych zmian mają być znane na początku 2024 r. Bardzo możliwe zatem, że po 30 latach od momentu wejścia w życie obecnie obowiązującej ustawy o rachunkowości…

Zmiany w stabilizującej regule wydatkowej

Przyjęta przez Sejm nowelizacja ustawy o finansach publicznych (druk sejmowy nr 3422) zakłada wprowadzenie zmian w stabilizującej regule wydatkowej (SRW), która określa sposób wyliczania nieprzekraczalnego limitu wydatków państwa na dany rok budżetowy. Uchwalone przepisy przewidują automatyczne dostosowanie poziomu wydatków w kolejnym roku budżetowym, gdyby Komisja Europejska prognozowała przekroczenie w naszym kraju wartości referencyjnej deficytu (3%…