Fundusz Pomocy dla uchodźców

Na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa został utworzony Fundusz Pomocy. Jego celem jest zapewnienie środków na finansowanie, dofinansowanie albo zwrot wydatków lub kosztów poniesionych na zadania związane z udzielaniem wsparcia obywatelom Ukrainy od 24 lutego do 31 grudnia 2022 r. Co istotne, środki Funduszu mogą…

Sytuacje nadzwyczajne w księgach i sprawozdaniu

Komitet Standardów Rachunkowości wydał rekomendacje dotyczące przygotowania sprawozdań finansowych w warunkach konfliktu zbrojnego toczącego się na Ukrainie. Celem wyjaśnień jest wsparcie kierownictwa jednostek i księgowych przy podejmowaniu decyzji o uwzględnieniu skutków zdarzeń wynikających z sytuacji nadzwyczajnych. Szczególnego znaczenia nabiera w tym kontekście problematyka prezentacji skutków zdarzeń po dniu bilansowym. Przykładami okoliczności, które wymagają ujawnienia w…

Marzec 2022

Rachunkowość Ewidencja VAT w samorządowym zakładzie budżetowym Rekompensata za koszty odzyskiwania należności Rachunkowość w pytaniach i odpowiedziach Kontrola finansowa Rejestr korzyści Naliczanie kar umownych w realiach pandemii Budżet i podatki Koszty udostępnienia informacji publicznej Korekta faktury oraz struktury sprzedaży i prewspółczynnika Wpływ dotacji inwestycyjnej na prewskaźnik VAT Podatek od środków transportowych – wyłączenia i zwolnienia…

Jasne warunki zatrudnienia

Obecnie trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy implementującej do polskiego porządku prawnego unijną dyrektywę w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy. Projektowane przepisy powinny być wdrożone w ciągu kilku najbliższych miesięcy i z pewnością istotnie wpłyną na treść stosunku pracy.

Jakie obce środki trwałe i na podstawie jakich dokumentów powinny być ujmowane w ewidencji pozabilansowej? Czy w taki sposób należy ewidencjonować również opłatomaty ustawione w sądach w celu świadczenia obsługi płatności bezgotówkowych?

Jakie obce środki trwałe i na podstawie jakich dokumentów powinny być ujmowane w ewidencji pozabilansowej? Czy w taki sposób należy ewidencjonować również opłatomaty ustawione w sądach w celu świadczenia obsługi płatności bezgotówkowych? Na pytania odpowiada Elżbieta Gaździk  – ekspertka z zakresu rachunkowości budżetowej. Obce środki trwałe to takie, które nie stanowią własności jednostki, lecz są…

Nowa perspektywa UE – prace nad ustawą

Rada Ministrów 8 lutego 2022 r. przyjęła projekt ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (tzw. ustawy wdrożeniowej). To jeden z kluczowych aktów prawnych pozwalających na organizację systemu wydatkowania środków unijnych dostępnych dla Polski w kolejnym okresie finansowania. Bez przyjęcia ustawy wspomniane środki niestety nie popłyną do naszego kraju…

Ulga dla podmiotów wspierających sport

Podatnicy PIT, którzy prowadzą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach według skali podatkowej lub podatkiem liniowym, a także podatnicy CIT, którzy uzyskują przychody z innych źródeł niż zyski kapitałowe, mogą korzystać z wyjątkowo korzystnych ulg podatkowych, jeśli angażują się w społecznie użyteczną działalność w zakresie kultury, sportu i nauki. Poza prawem do odliczenia 100% kosztów…

Podstawa wymiaru trzynastki – problem dodatku stażowego za okres choroby

O przyznaniu prawa do trzynastki decyduje okres przepracowany przez pracownika w ciągu roku. Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego w podstawie jej wymiaru nie uwzględnia się świadczeń wypłaconych za okresy usprawiedliwionej nieobecności w pracy. W ostatnich latach wciąż powracał jednak problem ewentualnego wyłączenia dodatku stażowego wypłaconego za okres choroby.

Na co można przeznaczyć subwencję

W odpowiedzi na interpelację poselską (nr 30589) sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów wyjaśnił, że środki finansowe na uzupełnienie subwencji ogólnej, które zostały przekazane samorządom w 2021 r. i nie zostały w pełni wydatkowane, mogą być – wbrew opinii niektórych regionalnych izb obrachunkowych – przeznaczone na wydatki bieżące w 2022 r. Z wyjaśnieniami można zapoznać się…

Na jakim koncie i w której pozycji rachunku zysków i strat państwowe jednostki budżetowe powinny ująć dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności?

Na jakim koncie i w której pozycji rachunku zysków i strat państwowe jednostki budżetowe powinny ująć dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności? Na pytania odpowiada Elżbieta Gaździk  – ekspertka z zakresu rachunkowości budżetowej. W art. 40 ust. 2 pkt 3 ufp wskazano, że odsetki od nieterminowych płatności nalicza się i ewidencjonuje nie później niż…