Dodatek grzewczy dla podmiotów wrażliwych

Do 30 listopada br. niektóre podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych mogą składać w gminach wnioski o wypłatę dodatku, który ma złagodzić negatywne skutki wzrostu kosztów ogrzewania. Co istotne, muszą samodzielnie obliczyć kwotę dodatku i wskazać ją we wniosku. Rolą organów gminy jest weryfikacja tych obliczeń i innych informacji podanych przez wnioskodawców.

Jednostka naliczyła kontrahentowi rekompensatę za koszty odzyskiwania należności wynikającej z transakcji handlowej. Rekompensata nie została uiszczona w wyznaczonym terminie. Czy można doliczyć do tej kwoty odsetki?

Jednostka naliczyła kontrahentowi rekompensatę za koszty odzyskiwania należności wynikającej z transakcji handlowej. Rekompensata nie została uiszczona w wyznaczonym terminie. Czy można doliczyć do tej kwoty odsetki, a jeżeli tak, to czy powinny to być odsetki ustawowe, czy odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych? Na pytania odpowiada Elżbieta Gaździk  – ekspertka z zakresu rachunkowości budżetowej. W…

Sześć nowelizacji ufp

W sierpniu i wrześniu – już po ogłoszeniu tekstu jednolitego ustawy o finansach publicznych – weszło w życie sześć nowelizacji tego aktu prawnego (DzU z 2022 r., poz. 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964). W konsekwencji ustawodawca: doprecyzował zakres informacji zawartych w uchwale budżetowej jst (art. 212 ust. 7 ufp); uszczegółowił przepisy określające obowiązkowe elementy…

Elektroniczne potwierdzenie salda

Kwestia przesyłania potwierdzeń sald drogą elektroniczną, między innymi w wiadomości e-mail, często budzi wątpliwości osób zajmujących się tą procedurą w praktyce. Komitet Standardów Rachunkowości w wydanym w 2019 r. stanowisku w sprawie rozrachunków z kontrahentami wskazał, że potwierdzenia sald „mogą być wymienione pomiędzy kontrahentami drogą elektroniczną (np. w postaci wiadomości e-mail), jeżeli ta forma potwierdzania…

Październik 2022

Rachunkowość Należności cywilnoprawne – wycena, ewidencja, przedawnienie Błędne ustalenie wynagrodzenia za terminową wpłatę podatku Terminowa lokata negocjowana na rachunku w BGK Rachunkowość w pytaniach i odpowiedziach Kontrola finansowa Merytoryczna kontrola dowodów księgowych Budżet i podatki Nagrody i upominki reklamowe w jst – skutki podatkowe Procedura przyznania i wypłaty dodatku węglowego Odrębny rachunek bankowy na potrzeby…

Prace Komitetu Standardów Rachunkowości

Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o rachunkowości w sprawach nieuregulowanych przepisami tej ustawy jednostka, przyjmując politykę rachunkowości, może stosować krajowe standardy rachunkowości (KSR) wydane przez Komitet Standardów Rachunkowości. Rolą Komitetu jest wyjaśnianie zagadnień budzących najwięcej wątpliwości interpretacyjnych podczas stosowania przepisów uor przez pracowników działów finansowo-księgowych zatrudnionych w różnych podmiotach, w tym z sektora…

W sierpniu br. jednostka budżetowa zgodnie z decyzją kierownika jednostki dokonała likwidacji częściowo zamortyzowanego środka trwałego. Do którego miesiąca jednostka powinna dokonywać odpisów amortyzacyjnych?

W sierpniu br. jednostka budżetowa zgodnie z decyzją kierownika jednostki dokonała likwidacji częściowo zamortyzowanego środka trwałego. Do czasu likwidacji środek trwały był używany. Do którego miesiąca jednostka powinna dokonywać odpisów amortyzacyjnych? Jak ująć likwidację tego składnika majątkowego w księgach rachunkowych jednostki? Na pytania odpowiada Elżbieta Gaździk  – ekspertka z zakresu rachunkowości budżetowej. Stosownie do postanowień…

Standard w sprawie przychodów ze sprzedaży towarów

W Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów (poz. 81) opublikowano treść Krajowego Standardu Rachunkowości nr 15 „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”, który ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2023 r. (możliwe jest jednak również wcześniejsze zastosowanie). Standard zawiera zasady ustalania i ewidencjonowania wspomnianych…

Wrzesień 2022

Rachunkowość Pozostałe środki trwałe a niskocenne składniki majątkowe Rozliczenia walutowe w ramach programu Erasmus+ Ewidencja posiłków w jednostkach pomocy społecznej Rachunkowość w pytaniach i odpowiedziach Kontrola finansowa Skutki niezrealizowania ostatecznej decyzji o zwrocie dotacji Nagrody pracownicze jako przedmiot informacji publicznej Budżet i podatki Zmiany w klasyfikacji budżetowej Podstawowe zasady realizacji budżetu państwowej jednostki budżetowej Kadry…