Styczeń 2023

Rachunkowość Aktywa obrotowe w bilansie jednostki Kompensata niedoborów i nadwyżek Rachunkowość w pytaniach i odpowiedziach Kontrola finansowa Kontrola wstępna jako obowiązek głównego księgowego Kilka uwag o inwentaryzowaniu aktywów i pasywów drogą weryfikacji Inwentaryzacja – najnowsze orzeczenia GKO Nieprawidłowości w prowadzeniu ksiąg rachunkowych Budżet i podatki Wydatkowanie środków z funduszu sołeckiego Opłaty egzekucyjne w podatku od…

Etapy prac związanych z zamknięciem roku 2022

Uporządkowanie kolejności prac związanych z zamknięciem roku obrotowego może ułatwić pracownikom komórek finansowo-księgowych prawidłowe i sprawne przeprowadzenie tego wieloetapowego procesu. Warto przy tym pamiętać nie tylko o obowiązkach i terminach wynikających z przepisów, ale również o uwzględnieniu warunków funkcjonowania danej jednostki.

W czerwcu tego roku mieszkaniec gminy złożył deklarację do CEEB, wskazując, że ogrzewa dom drewnem. Po 11 sierpnia zmienił deklarację i wpisał, że stosowane przez niego paliwa to drewno i węgiel. Co należy zrobić w takiej sytuacji?

W czerwcu tego roku mieszkaniec gminy złożył deklarację do CEEB, wskazując, że ogrzewa dom drewnem. Po 11 sierpnia zmienił deklarację i wpisał, że stosowane przez niego paliwa to drewno i węgiel. Co należy zrobić w takiej sytuacji? Czy mimo odmowy przyznania dodatku węglowego wnioskodawca może otrzymać dodatek na drewno? Na pytania odpowiada Małgorzata Jaźwińska –…

Zmiany w sprawozdawczości budżetowej

Na początku grudnia opublikowano projekt zmian w rozporządzeniu w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Część modyfikacji wynika z rozszerzenia katalogu środków europejskich wymienionych w art. 5 ustawy o finansach publicznych oraz z rozpoczęcia unijnej perspektywy finansowej 2021–2027. Zdecydowano się również na zwiększenie częstotliwości – z kwartalnej na miesięczną – sporządzania i przekazywania sprawozdań Rb-40 i Rb-33 przez…

Udzielone pożyczki krótkoterminowe w sprawozdaniu Rb-NDS

Niektóre jednostki samorządu terytorialnego mają wątpliwości dotyczące prezentowania w sprawozdaniu Rb-NDS przychodów z tytułu udzielonych i spłaconych pożyczek. Wyjaśnienia tej kwestii należy szukać przede wszystkim w instrukcji sporządzania sprawozdań, która została zamieszczona w załączniku nr 37 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej. W części sprawozdania dotyczącej przychodów…

Grudzień 2022

Rachunkowość Odsetki od należności i zobowiązań oraz rozliczenia walutowe Korekta listy płac z powodu nadpłaty składek ZUS Etapy prac związanych z zamknięciem roku 2022 Rachunkowość w pytaniach i odpowiedziach Kontrola finansowa Spis z natury – wybrane problemy Budżet i podatki Odliczenie VAT od kosztów samochodów Zadania samorządów w pytaniach i odpowiedziach Dodatki grzewcze w pytaniach…

Dostawy węgla bez przetargu i paragonu

Na podstawie nowych przepisów gminy mogą zakupić węgiel kamienny od przedsiębiorców zajmujących się wprowadzaniem go do obrotu, a następnie sprzedać go po preferencyjnej cenie gospodarstwom domowym w celu zaspokojenia ich własnych potrzeb. Takie uprawnienie wynika z ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (DzU z 2022 r.,…

Ośrodek pomocy społecznej działający w formie jednostki budżetowej otrzymał darowiznę w postaci artykułów spożywczych. Umowa darowizny nie określała jej wartości. W jaki sposób ująć otrzymane artykuły w księgach rachunkowych i jak je wycenić?

Ośrodek pomocy społecznej działający w formie jednostki budżetowej otrzymał darowiznę w postaci artykułów spożywczych. Umowa darowizny nie określała jej wartości. W jaki sposób ująć otrzymane artykuły w księgach rachunkowych i jak je wycenić? Na pytania odpowiada Elżbieta Gaździk  – ekspertka z zakresu rachunkowości budżetowej. W myśl ogólnej zasady darowiznę rzeczową ujmuje się w księgach rachunkowych…

Szansa na odzyskanie kwot VAT po wyroku WSA w Warszawie

Jak wiadomo, prawo do odliczenia VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi (leasingiem, zakupem pojazdu i paliwa, utrzymaniem itp.) jest zasadniczo ograniczone do 50% kwoty wynikającej z faktury (art. 86a ustawy o VAT). Jednostki sektora finansów publicznych odliczają także VAT od wydatków „mieszanych” do wysokości tzw. prewspółczynnika VAT (art. 86 ust. 2a–2h ustawy o VAT).…