Sporna data potwierdzenia sald

Podstawową metodą inwentaryzacji należności, poza wyjątkami przewidzianymi w uor, jest uzyskanie od kontrahentów potwierdzenia prawidłowości sald wykazanych w księgach rachunkowych jednostki. W praktyce jednostek budżetowych istotne jest rozstrzygnięcie, czy 15 stycznia następnego roku jest dniem, do którego jednostki mogą wysyłać prośby o potwierdzenie stanu należności, czy też ostateczną datą terminowego otrzymania druków potwierdzenia od kontrahentów.…

Luty 2022

Rachunkowość Przemieszczenia wewnętrzne środków trwałych Rozliczenie zwrotu dotacji w jednostkach budżetowych Rachunkowość w pytaniach i odpowiedziach Ewidencja wynagrodzeń w ramach Polskiego Ładu Kontrola finansowa Pasywa w bilansie jednostek i zakładów budżetowych Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach Zmiany w sprawozdawczości budżetowej Budżet i podatki Opłata za korzystanie z przystanków i dworców – problemy praktyczne Dodatek osłonowy…

Opłaty przekształceniowe a rozliczenie VAT

Pod koniec grudnia opublikowano długo wyczekiwaną przez samorządy interpretację ogólną w sprawie opodatkowania podatkiem VAT czynności przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności. Opracowanie tych wyjaśnień wynikało z treści wyroku TSUE, który wymusił zmianę ugruntowanej linii interpretacyjnej organów podatkowych.

Jednostka czasami nieodpłatnie przekazuje środki trwałe o określonej wartości początkowej. Jak należy wówczas ująć ich dotychczasowe umorzenie?

Jednostka czasami nieodpłatnie przekazuje środki trwałe o określonej wartości początkowej. Jak należy wówczas ująć ich dotychczasowe umorzenie? Na pytania odpowiada Elżbieta Gaździk  – ekspertka z zakresu rachunkowości budżetowej. Dokumentem stanowiącym podstawę nieodpłatnego przekazania środka trwałego innej jednostce jest dowód PT, w którym powinna zostać określona wartość początkowa środka trwałego oraz wartość jego dotychczasowego umorzenia. Z…

Urząd skarbowy wyjaśni Polski Ład

Przepisy podatkowe wprowadzone w ramach Polskiego Ładu od początku budzą wiele wątpliwości związanych z praktycznym stosowaniem nowych rozwiązań. W związku z tym Ministerstwo Finansów poinformowało, że od 11 stycznia w urzędach skarbowych zostały uruchomione dyżury podatkowe (w dni robocze od 8.00 do 19.00), podczas których pracownicy urzędów będą udzielać informacji na temat wprowadzonych zmian. Konsultacje…

Rozliczenie na koniec roku płatności dokonanych kartą płatniczą

W przypadku realizowania transakcji z wykorzystaniem służbowych kart płatniczych mogą pojawić się wątpliwości dotyczące wykazania salda tymczasowego na koncie 130 na koniec roku obrotowego. Odnosząc się do tego zagadnienia, należy przypomnieć, że posługiwanie się kartami płatniczymi w państwowych jednostkach budżetowych oraz w samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych odbywa się według ustaleń dysponentów części budżetowych (art.…

Styczeń 2022

Rachunkowość Gospodarka kasowa w jsfp – obowiązki, procedury i zasady bezpieczeństwa Rachunkowość w pytaniach i odpowiedziach Wydzielony rachunek dochodów w jednostkach oświatowych w jst Kontrola finansowa Sprawozdania Rb-N i Rb-Z za czwarty kwartał oraz Rb-UZ za cały rok Rozliczenie przez OPS-y dotacji za 2021 r. Sprawozdawczość i klasyfikacja w pytaniach i odpowiedziach Budżet i podatki…

Dochodzenie zwrotu dotacji przez jst

Ośrodki pomocy społecznej corocznie przeprowadzają inwentaryzację na potrzeby bilansowe. Dobór odpowiedniej metody wynika z zapisów uor i przepisów wewnętrznych. Pracownicy wyznaczeni do realizacji prac na poszczególnych etapach powinni rzetelnie wykonywać swoje zadania, gdyż tylko takie podejście pozwala na wiarygodne wykazanie majątku jednostki w sprawozdawczości finansowej.

Kiedy należy wyksięgować z ksiąg rachunkowych przedawnione należności publicznoprawne? Jaką przyjąć podstawę prawną? Czy kierownik państwowej jednostki budżetowej może, czy też musi podjąć taką decyzję?

Kiedy należy wyksięgować z ksiąg rachunkowych przedawnione należności publicznoprawne? Jaką przyjąć podstawę prawną? Czy kierownik państwowej jednostki budżetowej może, czy też musi podjąć taką decyzję? Na pytania odpowiada Elżbieta Gaździk  – ekspertka z zakresu rachunkowości budżetowej. W świetle art. 67 ustawy o finansach publicznych do spraw, które dotyczą należności publicznoprawnych, lecz nie zostały uregulowane w…

Podatek od infrastruktury kolejowej

Od 1 stycznia 2022 r. zostanie zmieniony zakres zwolnienia z podatku od nieruchomości w odniesieniu do infrastruktury kolejowej. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (upol) zwolnieniu będą podlegać grunty, budynki i budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej lub obiektu infrastruktury usługowej – w części zajętej…