Obowiązki związane z zamknięciem ksiąg rachunkowych za 2023 r.

Zamknięcie ksiąg rachunkowych jest poprzedzone wykonaniem wielu obowiązkowych czynności, które warunkują rzetelne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki w sprawozdaniu finansowym. Na poszczególnych etapach tych prac należy uwzględnić aktualne przepisy i wyjaśnienia oraz prawidłowe dane liczbowe, takie jak ceny sprzedaży netto, kursy walut czy podstawa odpisu na zfśs.

Czy w wewnętrznych instrukcjach powinien się znaleźć zapis, zgodnie z którym środki trwałe inwentaryzuje się nie rzadziej niż co 4 lata, jeśli znajdują się one na terenie strzeżonym?

Czy w wewnętrznych instrukcjach jednostki dotyczących inwentaryzacji powinien się znaleźć zapis, zgodnie z którym środki trwałe inwentaryzuje się nie rzadziej niż co 4 lata, jeśli znajdują się one na terenie strzeżonym? Na pytania odpowiada Elżbieta Gaździk – specjalistka z zakresu rachunkowości budżetowej z wieloletnim doświadczeniem w pracy głównej księgowej jsfp. Tak. Jednocześnie należy zaznaczyć, że…

Co skontroluje NIK w 2024 r.

Najwyższa Izba Kontroli zapowiedziała, że w 2024 r. zamierza przeprowadzić 94 kontrole planowe, w tym kontrolę wykonania budżetu państwa oraz wykonania założeń polityki pieniężnej w 2023 r. Pozostałe kontrole pozwolą sprawdzić między innymi: udzielanie i rozliczanie dotacji na zadania zlecone podmiotom spoza sektora finansów publicznych; działania KAS dotyczące: – weryfikowania zasadności i prawidłowości skorzystania z…

Decyzje o rozłożeniu na raty i odroczeniu terminów płatności

Na mocy ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw zostanie zmodyfikowany układ treści ustawy Ordynacja podatkowa (dalej: op). Przepisy, które regulują zasady wygasania wydanych decyzji o odroczeniu terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej (wraz z odsetkami za zwłokę) oraz o rozłożeniu na raty…

Styczeń 2024

Rachunkowość Obowiązki związane z zamknięciem ksiąg rachunkowych za 2023 r. Inwentaryzacja obcych aktywów w pytaniach i odpowiedziach Rachunkowość w pytaniach i odpowiedziach Kontrola finansowa Inwentaryzacja środków trwałych w budowie Zasady sporządzania sprawozdań Rb-N, Rb-Z i Rb-UZ za czwarty kwartał Zwrot nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego Budżet i podatki Przedawnienie prawa do wydania decyzji Ustalanie podmiotów objętych…

W państwowej jednostce budżetowej część pracowników korzysta podczas pracy zdalnej ze sprzętu służbowego. W jaki sposób należy go zinwentaryzować?

W państwowej jednostce budżetowej część pracowników korzysta podczas pracy zdalnej ze sprzętu służbowego. W jaki sposób należy go zinwentaryzować? Czy kierownik jednostki może wskazać w zarządzeniu, że w celu zinwentaryzowania takich środków trwałych pracownik potwierdza ich posiadanie i przesyła e-mail ze zdjęciem numeru inwentarzowego? Czy inwentaryzacja środków trwałych użytkowanych w ramach pracy zdalnej powinna być…

Model uprawnień dla użytkowników KSeF

Ministerstwo Finansów wyjaśniło na swojej stronie internetowej, w jaki sposób podatnik może nadawać swoim pracownikom uprawnienia do pracy w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF). Takie uprawnienia są zawsze przypisane do konkretnej osoby, która jest identyfikowana za pomocą numeru NIP lub PESEL albo zarejestrowanego tzw. odcisku palca certyfikatu podpisu. Podatnik sam decyduje, czy chce przyznać pełny zakres…

Efekty szkoleń z obsługi składnika aktywów

W świetle art. 10 ust. 3 uor stosowanie krajowych i międzynarodowych standardów rachunkowości nie jest obligatoryjne. Przyjęcie zawartej w tych wytycznych jednolitej wykładni prawa bilansowego (np. w zakresie wyceny aktywów) umożliwia jednak rzetelne, jasne i zgodne z przepisami o rachunkowości przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki. Zgodnie z art. 28 uor majątek…

Grudzień 2023

Rachunkowość Specyfika kont pozabilansowych w jednostkach sfery budżetowej Korekta odpisu na zfśs Rachunkowość w pytaniach i odpowiedziach Kontrola finansowa Warunki zwiększenia kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia Klasyfikacja i sprawozdania w pytaniach i odpowiedziach Budżet i podatki Sankcje podatkowe po wprowadzeniu pakietu Slim VAT Rozliczenie dotacji i środków z funduszy w jednostkach pomocy społecznej Kadry i…