W jednostce budżetowej przypis należności jest księgowany na kontach 221 i 720. Czy konto 221 może wykazywać dwa salda w trakcie roku?

W jednostce budżetowej przypis należności jest księgowany na kontach 221 i 720. Czy konto 221 może wykazywać dwa salda w trakcie roku, czy tylko na 31 grudnia? Na pytania odpowiada Elżbieta Gaździk – specjalistka z zakresu rachunkowości budżetowej z wieloletnim doświadczeniem w pracy głównej księgowej jsfp. Z opisu funkcjonowania konta 221 „Należności z tytułu dochodów…

Procedura prowadzenia audytu wewnętrznego

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami interpretacyjnymi Ministerstwo Finansów przedstawiło wyjaśnienia dotyczące prowadzenia audytu wewnętrznego w jsfp, których kierownicy podjęli dobrowolną decyzję o stosowaniu tej procedury na podstawie art. 274 ust. 4 ustawy o finansach publicznych. Eksperci resortu przypomnieli, że przepisy nie określają formy wspomnianej decyzji (może to być nawet decyzja dorozumiana). Kierownik jsfp musi…

Istotne zmiany w pomocy de minimis

Od 1 stycznia br. obowiązuje rozporządzenie Komisji (UE) 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (DzUrz UE L 2831 z 15.12.2023). Wprowadza ono szereg zmian w zasadach związanych z tym rodzajem pomocy państwa. Unijny prawodawca przede wszystkim podniósł –…

Marzec 2024

Rachunkowość Środki trwałe w ewidencji pozabilansowej Moment ujęcia nabytych udziałów w ewidencji księgowej Działalność zakładów budżetowych w ramach gospodarki mieszkaniowej Rachunkowość w pytaniach i odpowiedziach Kontrola finansowa Konsekwencje nieuzasadnionego udzielenia zamówienia in-house Klasyfikacja budżetowa w pytaniach i odpowiedziach Budżet i podatki Przedawnienie niepodatkowych należności publicznoprawnych Preproporcja VAT po połączeniu gminy z zakładem komunalnym Kadry i…

Objawy wypalenia zawodowego

Syndrom wypalenia zawodowego może wystąpić u przedstawicieli wszystkich zawodów, które wymagają dużego zaangażowania emocjonalnego, poznawczego i społecznego. Niestety nie ma uniwersalnej recepty na radzenie sobie z objawami wypalenia. Ważne, by jak najwcześniej dostrzec pewne symptomy, nie bagatelizować ich i podjąć działania, które pozwolą uniknąć dalej idących konsekwencji zdrowotnych.

Podstawą naliczania odpisu na zfśs jest przeciętna planowana liczba zatrudnionych, skorygowana w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby. Czy pracodawca może na bieżąco korygować stan zatrudnienia?

Z przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej wynika, że podstawą naliczania odpisu na zfśs jest przeciętna planowana w danym roku kalendarzowym liczba zatrudnionych, skorygowana w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych. Ustawodawca nie zakazał dokonywania korekty odpisu w ciągu roku. Czy w związku z tym pracodawca może na bieżąco korygować stan zatrudnienia przed…

Klasyfikacja opłaty za zajęcie pasa drogowego

Na stronach Ministerstwa Finansów ukazały się wyjaśnienia dotyczące klasyfikacji dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego. Wyjaśnienia te uwzględniają wprowadzone w ostatnich latach zmiany w rozporządzeniu w sprawie klasyfikacji budżetowej. Z przepisów dotyczących wspomnianej opłaty wynika, że nie ustala jej organ podatkowy, lecz właściwy zarządca drogi na podstawie decyzji administracyjnej. Opłata wraz z odsetkami…

Raport o obszarach zmian w uor

Wiele przepisów ustawy o rachunkowości wymaga zmian. To, jaki może być ich kierunek, wskazuje raport zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Finansów w zakładce „Modernizacja ustawy o rachunkowości” (tinyurl.com/mf-reforma-uor). Raport został przygotowany w ramach projektu „Reforma systemu księgowego ze szczególnym uwzględnieniem cyfryzacji”. Jego celem było przede wszystkim zidentyfikowanie w przepisach uor tych obszarów, które wymagają ewentualnego…

Luty 2024

Rachunkowość Błędy wpływające na rzetelność sprawozdania finansowego Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych Rachunkowość w pytaniach i odpowiedziach Kontrola finansowa Błędy w zakresie inwentaryzacji ujawnione podczas ostatnich kontroli Raport z realizacji zamówienia jako następstwo naliczenia kar Budżet i podatki Rozliczenie VAT przy przekazaniu węgla przez gminę na pomoc społeczną Opłata od posiadania psów – aspekty prawne Kadry i…

„Finanse Publiczne” – elektronicznie o rachunkowości budżetowej i gospodarowaniu środkami publicznymi

Już od 2006 r. nieprzerwanie wspieramy księgowych i skarbników sfery budżetowej w rozwiązywaniu bieżących problemów, śledzeniu zmian w przepisach, rozstrzyganiu wątpliwości prawnych oraz rozwoju kompetencji zawodowych. Teraz chcemy być jeszcze bliżej naszych czytelników, dlatego zachęcamy do zapoznania się z tym, co oferujemy w elektronicznej wersji miesięcznika.