Bezpieczeństwo druku nawet przy obostrzeniach sanitarnych

Praca zdalna i hybrydowa stawia przed jednostkami, także tymi należącymi do sfery budżetowej, poważne wyzwania w zakresie bezpieczeństwa. Ze względu na rozproszenie pracowników zwiększa się również obszar zagrożony cyberatakiem, co mogą wykorzystać hakerzy. Rozprzestrzenianie się szarej strefy IT i niezabezpieczonych sieci domowych oznacza, że organizacje muszą na nowo przemyśleć swoje podejście do bezpieczeństwa środowiska druku.…

Kwiecień 2022

Rachunkowość Ochrona danych księgowych w systemach informatycznych Operacje księgowe na kontach 222 i 223 Dofinansowanie szkolenia pracownika ze środków KFS Rachunkowość w pytaniach i odpowiedziach Kontrola finansowa Kwartalne sprawozdania z operacji finansowych Saldo konta 300 w sprawozdaniu Rb-28S Klasyfikacja budżetowa w pytaniach i odpowiedziach Naliczenie należności Skarbu Państwa w wysokości niższej niż należna Budżet i…

Kwartalne sprawozdania z operacji finansowych

Sporządzając sprawozdania Rb-N, Rb-Z i Rb-ZN za pierwszy kwartał tego roku i za następne okresy sprawozdawcze, należy uwzględnić zmiany przepisów obowiązujące od 1 stycznia. Wpłynęły one między innymi na sposób przekazywania sprawozdań przez część jednostek oraz na zasady zaliczania niektórych zobowiązań do tytułu dłużnego „kredyty i pożyczki”.

Czy jeśli w ramach zadania inwestycyjnego powstaje lub jest modernizowany jeden środek trwały (np. droga), to prawidłowe jest wystawienie po zakończeniu tego zadania kilku dowodów OT? (…)

Czy jeśli w ramach zadania inwestycyjnego powstaje lub jest modernizowany jeden środek trwały (np. droga), to prawidłowe jest wystawienie po zakończeniu tego zadania kilku dowodów OT (np. odpowiadających poszczególnym branżom – elektrycznej, sanitarnej czy drogowej)? Przy rozliczaniu inwestycji nakłady na dany środek trwały poniesione w ramach realizowanego zadania są ujmowane jako suma kwot wynikających ze…

Fundusz Pomocy dla uchodźców

Na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa został utworzony Fundusz Pomocy. Jego celem jest zapewnienie środków na finansowanie, dofinansowanie albo zwrot wydatków lub kosztów poniesionych na zadania związane z udzielaniem wsparcia obywatelom Ukrainy od 24 lutego do 31 grudnia 2022 r. Co istotne, środki Funduszu mogą…

Sytuacje nadzwyczajne w księgach i sprawozdaniu

Komitet Standardów Rachunkowości wydał rekomendacje dotyczące przygotowania sprawozdań finansowych w warunkach konfliktu zbrojnego toczącego się na Ukrainie. Celem wyjaśnień jest wsparcie kierownictwa jednostek i księgowych przy podejmowaniu decyzji o uwzględnieniu skutków zdarzeń wynikających z sytuacji nadzwyczajnych. Szczególnego znaczenia nabiera w tym kontekście problematyka prezentacji skutków zdarzeń po dniu bilansowym. Przykładami okoliczności, które wymagają ujawnienia w…

Marzec 2022

Rachunkowość Ewidencja VAT w samorządowym zakładzie budżetowym Rekompensata za koszty odzyskiwania należności Rachunkowość w pytaniach i odpowiedziach Kontrola finansowa Rejestr korzyści Naliczanie kar umownych w realiach pandemii Budżet i podatki Koszty udostępnienia informacji publicznej Korekta faktury oraz struktury sprzedaży i prewspółczynnika Wpływ dotacji inwestycyjnej na prewskaźnik VAT Podatek od środków transportowych – wyłączenia i zwolnienia…

Jasne warunki zatrudnienia

Obecnie trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy implementującej do polskiego porządku prawnego unijną dyrektywę w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy. Projektowane przepisy powinny być wdrożone w ciągu kilku najbliższych miesięcy i z pewnością istotnie wpłyną na treść stosunku pracy.

Jakie obce środki trwałe i na podstawie jakich dokumentów powinny być ujmowane w ewidencji pozabilansowej? Czy w taki sposób należy ewidencjonować również opłatomaty ustawione w sądach w celu świadczenia obsługi płatności bezgotówkowych?

Jakie obce środki trwałe i na podstawie jakich dokumentów powinny być ujmowane w ewidencji pozabilansowej? Czy w taki sposób należy ewidencjonować również opłatomaty ustawione w sądach w celu świadczenia obsługi płatności bezgotówkowych? Na pytania odpowiada Elżbieta Gaździk  – ekspertka z zakresu rachunkowości budżetowej. Obce środki trwałe to takie, które nie stanowią własności jednostki, lecz są…

Nowa perspektywa UE – prace nad ustawą

Rada Ministrów 8 lutego 2022 r. przyjęła projekt ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (tzw. ustawy wdrożeniowej). To jeden z kluczowych aktów prawnych pozwalających na organizację systemu wydatkowania środków unijnych dostępnych dla Polski w kolejnym okresie finansowania. Bez przyjęcia ustawy wspomniane środki niestety nie popłyną do naszego kraju…