Skutki zapłaty kartą w sprawozdaniu Rb-N

Nadal budzą wątpliwości zasady prezentowania środków pieniężnych w drodze przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne. Tego rodzaju środki pojawiają się w jst między innymi wówczas, gdy podatnik reguluje swoje zobowiązanie kartą płatniczą, w wyniku czego należność podatkowa jst zostaje zapisana na jej rachunku bankowym w kolejnych dniach, a nie w momencie dokonania zapłaty…

Konsekwencje braku kontroli zarządczej w jsfp

Kontrola zarządcza nie może się ograniczać jedynie do ustalenia procedur i delegowania uprawnień. Jej istotą jest bowiem diagnozowanie, monitorowanie i doskonalenie procesów realizowanych przez jednostkę. Niemożliwe jest więc wytyczenie wspólnej ścieżki wdrażania kontroli zarządczej dla wszystkich podmiotów ani też określenie jej punktu docelowego.

Czerwiec 2023

Rachunkowość Amortyzacja metodą liniową, degresywną i naturalną Środki trwałe w pytaniach i odpowiedziach Rachunkowość w pytaniach i odpowiedziach Środki pieniężne w drodze Kontrola finansowa Klasyfikacja budżetowa środków na realizację projektów UE Konsekwencje braku kontroli zarządczej w jsfp Budżet i podatki Zmienione zasady zwrotu akcyzy rolnej Zadania pomocy społecznej w pytaniach i odpowiedziach Kadry i płace…

W ewidencji jednostki pomocy społecznej figuruje samochód służbowy. Obecnie jednostka planuje zakup przyczepki. Czy planowany zakup może być sfinansowany w ramach wydatków bieżących – z § 421?

W ewidencji jednostki pomocy społecznej figuruje samochód służbowy służący do przewozu osób i towarów. Cena jego zakupu przekraczała 100 000 zł. Obecnie jednostka planuje zakup przyczepki do tego samochodu, która będzie wykorzystywana do przewożenia mebli i innych przedmiotów w celach statutowych. Jej cena wynosi 5000 zł brutto. Czy planowany zakup może być sfinansowany w ramach…

Zamówienia z wolnej ręki w celu ochrony zdrowia i życia

Tryb z wolnej ręki pozwala na odformalizowanie oraz przyśpieszenie procedury udzielenia zamówienia publicznego i jest stosowany w okolicznościach uzasadniających celowość szybkiego wyboru wykonawcy. Z wyjaśnień opublikowanych niedawno na stronach Urzędu Zamówień Publicznych wynika, że udzielenie takiego zamówienia na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 5 pzp może być uzasadnione, jeśli pojawi się np. konieczność zakupu…

Opłaty za obiady dostarczane do szkół

W marcu 2023 r. ukazało się wyjaśnienie Ministerstwa Edukacji i Nauki wskazujące, że „zasady odpłatności za posiłki (czyli pokrywanie przez rodziców jedynie kosztów produktów) odnoszą się wyłącznie do spożywanych w stołówce szkolnej, nie zaś do posiłków dostarczanych przez firmy cateringowe lub ajenta” (odpowiedź na interpelację poselską nr 39247). Opinia ta stoi w sprzeczności z dotychczasowymi…

Czy jednostka użytkująca obce środki trwałe ma obowiązek informowania ich właściciela o wynikach przeprowadzonej inwentaryzacji?

Czy jednostka użytkująca obce środki trwałe ma obowiązek informowania ich właściciela o wynikach przeprowadzonej inwentaryzacji? Po czyjej stronie (użytkownika czy właściciela) leży inicjatywa przekazania lub pozyskania informacji o wynikach spisu z natury? Na pytania odpowiada Elżbieta Gaździk – specjalistka z zakresu rachunkowości budżetowej z wieloletnim doświadczeniem w pracy głównej księgowej jsfp. Zgodnie z art. 26…

Jak interpretować przepisy o pracy zdalnej

Państwowa Inspekcja Pracy opublikowała odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące nowych przepisów o pracy zdalnej (obowiązujących od 7 kwietnia br.). Zwróciła przy tym uwagę na kilka bardzo istotnych kwestii. Zasadniczo pracodawca jest zobligowany uwzględnić wniosek o wykonywanie pracy zdalnej złożony przez niektórych pracowników (np. kobiety w ciąży, rodziców dzieci do 4 lat). Obowiązek ten nie ma…

Maj 2023

Rachunkowość Okresy i stawki amortyzacji według prawa bilansowego i podatkowego Rachunkowość w pytaniach i odpowiedziach Projekty unijne w ewidencji księgowej Ujęcie kosztów niewliczanych do wartości początkowej obiektu Kontrola finansowa Nieprawidłowości w sprawozdaniach budżetowych jst Zwiększenie wartości umowy ponad kwotę oferty wykonawcy Dochody z tytułu zadań zleconych w sprawozdaniach Rb-27S i Rb-27ZZ Budżet i podatki Rozliczenie…