Jednostka rozważa przeprowadzenie inwestycji, dlatego zleciła opracowanie kosztorysu szacunkowego. Czy koszty sporządzenia tego dokumentu powinny zostać odniesione w ciężar kosztów działalności podstawowej okresu bieżącego i sfinansowane z wydatków bieżących?

Jednostka rozważa przeprowadzenie inwestycji, dlatego zleciła opracowanie kosztorysu szacunkowego, na podstawie którego podejmie ostateczną decyzję o ewentualnym rozpoczęciu przedsięwzięcia. Czy koszty sporządzenia tego dokumentu powinny zostać odniesione w ciężar kosztów działalności podstawowej okresu bieżącego i sfinansowane z wydatków bieżących? Na pytania odpowiada Elżbieta Gaździk – specjalistka z zakresu rachunkowości budżetowej z wieloletnim doświadczeniem w pracy…

Zmiany w wynagrodzeniach pracowników samorządowych

Obecnie trwają uzgodnienia dotyczące projektu zmian w rozporządzeniu w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. W świetle tego dokumentu minimalne miesięczne wynagrodzenie zasadnicze przysługujące pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę ma wynosić – w zależności od kategorii zaszeregowania – od 3000 do 4300 zł brutto (dotychczas był to przedział od 2150 do 3600 zł). W projekcie…

Inwentaryzacja w świetle rekomendacji KSR

Komitet Standardów Rachunkowości (KSR) opublikował rekomendacje, które mogą być pomocne przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za 2022 r. Większość z nich będzie mieć zastosowanie przede wszystkim w jednostkach zarobkowych, jednak wyjaśnienia dotyczące inwentaryzacji są poparte przykładami odnoszącymi się do jednostek budżetowych. Najnowsze rekomendacje nawiązują do rekomendacji „Sprawozdanie finansowe w czasie pandemii COID-19”, w których zostały opisane…

Luty 2023

Rachunkowość Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów Odsetki niestanowiące przychodów jednostki budżetowej Podwyższenie wynagrodzenia ryczałtowego w wyniku ugody Rachunkowość w pytaniach i odpowiedziach Kontrola finansowa Informacja dodatkowa – wybrane problemy Sprawozdanie Rb-34 za pierwszy kwartał 2023 r. Kaucja zabezpieczająca jako depozyt terminowy Budżet i podatki Sporządzanie dokumentacji cen transferowych przez spółki gminne Wydatkowanie środków z dotacji…

W jakich terminach jednostki budżetowe są zobowiązane przekazywać uzyskane dochody na rachunek budżetu? Czy może to następować w okresach miesięcznych lub kwartalnych?

W jakich terminach jednostki budżetowe są zobowiązane przekazywać uzyskane dochody na rachunek budżetu? Czy może to następować w okresach miesięcznych lub kwartalnych? Na pytania odpowiada Elżbieta Gaździk – specjalistka z zakresu rachunkowości budżetowej z wieloletnim doświadczeniem w pracy głównej księgowej jsfp. W myśl art. 254 ustawy o finansach publicznych (dalej: ufp) ustalanie, pobieranie i odprowadzanie…

Pomoc dla odbiorców energii i ciepła – ujęcie w klasyfikacji

Wodpowiedzi na liczne pytania Ministerstwo Finansów wyjaśniło, w jaki sposób klasyfikować środki na wypłatę rekompensat oraz dodatków elektrycznych i grzewczych, a także przychody i wydatki związane ze sprzedażą węgla na preferencyjnych warunkach. W dokumencie zaproponowano następującą klasyfikację: I. Dodatki wypłacane na mocy ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją…

Wokół zasady konkurencyjności

Trwają prace nad ostatecznym kształtem „Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021–2027”. Warto zauważyć, że zaproponowano w nich tylko jeden tryb udzielenia zamówienia polegający na stosowaniu dobrze znanej zasady konkurencyjności, a więc przypominający przetarg nieograniczony lub tryb podstawowy (bez negocjacji) określony w pzp. Żywa jest dyskusja na temat tego, jaki próg wartości zamówienia powinien skutkować…

Styczeń 2023

Rachunkowość Aktywa obrotowe w bilansie jednostki Kompensata niedoborów i nadwyżek Rachunkowość w pytaniach i odpowiedziach Kontrola finansowa Kontrola wstępna jako obowiązek głównego księgowego Kilka uwag o inwentaryzowaniu aktywów i pasywów drogą weryfikacji Inwentaryzacja – najnowsze orzeczenia GKO Nieprawidłowości w prowadzeniu ksiąg rachunkowych Budżet i podatki Wydatkowanie środków z funduszu sołeckiego Opłaty egzekucyjne w podatku od…