Próby zmian w centralnym rejestrze umów

Na półtora miesiąca przed datą wejścia w życie przepisów wprowadzających centralny rejestr umów podjęto próbę znaczącej zmiany ich brzmienia. Propozycje te znalazły się w treści uchwalonej przez Sejm ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2186). Obejmują kilka kluczowych obszarów. Po pierwsze – odpowiedzialność karna za…

Istotne zmiany w ufp

Ministerstwo Finansów opublikowało obszerny (kilku­dziesięciostronicowy) projekt zmian w ustawie o finansach publicznych. Zmiany mają zapewnić bardziej elastyczne i efektywne zarządzanie wydatkami budżetowymi, usprawnienie instrumentów zarządzania państwowym budżetem i długiem oraz wyeliminowanie niejasności natury prawnej. Obejmują między innymi: modyfikacje dotyczące układu zadaniowego; uelastycznienie procesów związanych ze zmianami planów finansowych jsfp i z wydatkowaniem środków budżetu państwa;…

Nagroda jubileuszowa – praktyczne problemy

Zgodnie z generalną zasadą pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej z dniem osiągnięcia wymaganego stażu pracy. Szczegółowy sposób ustalania tego uprawnienia oraz określania wysokości nagrody wynika jednak z różnych ustaw dotyczących konkretnych grup pracowników sfery budżetowej lub z przepisów wewnątrzzakładowych.

W ramach zawartej umowy jednostka zakupiła trzy telefony o wartości 600 zł każdy, a jeden otrzymała za 1 zł. Czy ten ostatni należy wycenić i zaewidencjonować na koncie 013?

W ramach zawartej umowy jednostka zakupiła trzy telefony o wartości 600 zł każdy, a jeden otrzymała za 1 zł. Czy ten ostatni należy wycenić i zaewidencjonować na koncie 013? Na pytania odpowiada Elżbieta Gaździk  – ekspertka z zakresu rachunkowości budżetowej. Dość często występują przypadki, gdy jednostki dokonują zakupów składników majątkowych (np. telefonów) za niewielką kwotę…

Obowiązkowe e-faktury od 2023 r.

Od 1 stycznia 2022 r. jednostki mogą korzystać z dobrowolnej opcji wystawiania e-faktur w postaci ustrukturyzowanej, równoważnych z dotychczas stosowanymi fakturami elektronicznymi i papierowymi. W przyszłym roku będzie to już obowiązek wszystkich podatników. Ministerstwo Finansów poinformowało bowiem, że otrzymało zgodę Komisji Europejskiej na wprowadzenie w Polsce takiego odstępstwa od unijnych zasad VAT – w okresie…

Maj 2022

Rachunkowość Ustalanie i pobieranie należności cywilnoprawnych Refundacja kosztów komorniczych Aktywa trwałe w pytaniach i odpowiedziach Rachunkowość w pytaniach i odpowiedziach Kontrola finansowa Czynsze dzierżawne w jst – analiza nieprawidłowości Naruszenie zasad inwentaryzacji – interpretacja wątpliwości Wyżywienie w przedszkolu dla dzieci z Ukrainy Budżet i podatki Gospodarka finansowa jsfp w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Wpływy…

Bezpieczeństwo druku nawet przy obostrzeniach sanitarnych

Praca zdalna i hybrydowa stawia przed jednostkami, także tymi należącymi do sfery budżetowej, poważne wyzwania w zakresie bezpieczeństwa. Ze względu na rozproszenie pracowników zwiększa się również obszar zagrożony cyberatakiem, co mogą wykorzystać hakerzy. Rozprzestrzenianie się szarej strefy IT i niezabezpieczonych sieci domowych oznacza, że organizacje muszą na nowo przemyśleć swoje podejście do bezpieczeństwa środowiska druku.…

Kwiecień 2022

Rachunkowość Ochrona danych księgowych w systemach informatycznych Operacje księgowe na kontach 222 i 223 Dofinansowanie szkolenia pracownika ze środków KFS Rachunkowość w pytaniach i odpowiedziach Kontrola finansowa Kwartalne sprawozdania z operacji finansowych Saldo konta 300 w sprawozdaniu Rb-28S Klasyfikacja budżetowa w pytaniach i odpowiedziach Naliczenie należności Skarbu Państwa w wysokości niższej niż należna Budżet i…

Kwartalne sprawozdania z operacji finansowych

Sporządzając sprawozdania Rb-N, Rb-Z i Rb-ZN za pierwszy kwartał tego roku i za następne okresy sprawozdawcze, należy uwzględnić zmiany przepisów obowiązujące od 1 stycznia. Wpłynęły one między innymi na sposób przekazywania sprawozdań przez część jednostek oraz na zasady zaliczania niektórych zobowiązań do tytułu dłużnego „kredyty i pożyczki”.

Czy jeśli w ramach zadania inwestycyjnego powstaje lub jest modernizowany jeden środek trwały (np. droga), to prawidłowe jest wystawienie po zakończeniu tego zadania kilku dowodów OT? (…)

Czy jeśli w ramach zadania inwestycyjnego powstaje lub jest modernizowany jeden środek trwały (np. droga), to prawidłowe jest wystawienie po zakończeniu tego zadania kilku dowodów OT (np. odpowiadających poszczególnym branżom – elektrycznej, sanitarnej czy drogowej)? Przy rozliczaniu inwestycji nakłady na dany środek trwały poniesione w ramach realizowanego zadania są ujmowane jako suma kwot wynikających ze…