Grudzień 2022

Rachunkowość Odsetki od należności i zobowiązań oraz rozliczenia walutowe Korekta listy płac z powodu nadpłaty składek ZUS Etapy prac związanych z zamknięciem roku 2022 Rachunkowość w pytaniach i odpowiedziach Kontrola finansowa Spis z natury – wybrane problemy Budżet i podatki Odliczenie VAT od kosztów samochodów Zadania samorządów w pytaniach i odpowiedziach Dodatki grzewcze w pytaniach…

Dostawy węgla bez przetargu i paragonu

Na podstawie nowych przepisów gminy mogą zakupić węgiel kamienny od przedsiębiorców zajmujących się wprowadzaniem go do obrotu, a następnie sprzedać go po preferencyjnej cenie gospodarstwom domowym w celu zaspokojenia ich własnych potrzeb. Takie uprawnienie wynika z ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (DzU z 2022 r.,…

Ośrodek pomocy społecznej działający w formie jednostki budżetowej otrzymał darowiznę w postaci artykułów spożywczych. Umowa darowizny nie określała jej wartości. W jaki sposób ująć otrzymane artykuły w księgach rachunkowych i jak je wycenić?

Ośrodek pomocy społecznej działający w formie jednostki budżetowej otrzymał darowiznę w postaci artykułów spożywczych. Umowa darowizny nie określała jej wartości. W jaki sposób ująć otrzymane artykuły w księgach rachunkowych i jak je wycenić? Na pytania odpowiada Elżbieta Gaździk  – ekspertka z zakresu rachunkowości budżetowej. W myśl ogólnej zasady darowiznę rzeczową ujmuje się w księgach rachunkowych…

Szansa na odzyskanie kwot VAT po wyroku WSA w Warszawie

Jak wiadomo, prawo do odliczenia VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi (leasingiem, zakupem pojazdu i paliwa, utrzymaniem itp.) jest zasadniczo ograniczone do 50% kwoty wynikającej z faktury (art. 86a ustawy o VAT). Jednostki sektora finansów publicznych odliczają także VAT od wydatków „mieszanych” do wysokości tzw. prewspółczynnika VAT (art. 86 ust. 2a–2h ustawy o VAT).…

Listopad 2022

Rachunkowość Operacje ujmowane na koncie 139 Ujęcie wykonania zastępczego w ewidencji księgowej Ewidencja należnej kary umownej Rachunkowość w pytaniach i odpowiedziach Faktura otrzymana po przyjęciu środka trwałego do używania Kontrola finansowa Inwentaryzacja licencji – przepisy, praktyka, wnioski pokontrolne Sprawozdawczość budżetowa w państwowej jednostce budżetowej Zabezpieczenie środków na realizację zamówienia publicznego Inwentaryzacja nieruchomości Budżet i podatki…

Dodatek grzewczy dla podmiotów wrażliwych

Do 30 listopada br. niektóre podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych mogą składać w gminach wnioski o wypłatę dodatku, który ma złagodzić negatywne skutki wzrostu kosztów ogrzewania. Co istotne, muszą samodzielnie obliczyć kwotę dodatku i wskazać ją we wniosku. Rolą organów gminy jest weryfikacja tych obliczeń i innych informacji podanych przez wnioskodawców.

Jednostka naliczyła kontrahentowi rekompensatę za koszty odzyskiwania należności wynikającej z transakcji handlowej. Rekompensata nie została uiszczona w wyznaczonym terminie. Czy można doliczyć do tej kwoty odsetki?

Jednostka naliczyła kontrahentowi rekompensatę za koszty odzyskiwania należności wynikającej z transakcji handlowej. Rekompensata nie została uiszczona w wyznaczonym terminie. Czy można doliczyć do tej kwoty odsetki, a jeżeli tak, to czy powinny to być odsetki ustawowe, czy odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych? Na pytania odpowiada Elżbieta Gaździk  – ekspertka z zakresu rachunkowości budżetowej. W…

Sześć nowelizacji ufp

W sierpniu i wrześniu – już po ogłoszeniu tekstu jednolitego ustawy o finansach publicznych – weszło w życie sześć nowelizacji tego aktu prawnego (DzU z 2022 r., poz. 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964). W konsekwencji ustawodawca: doprecyzował zakres informacji zawartych w uchwale budżetowej jst (art. 212 ust. 7 ufp); uszczegółowił przepisy określające obowiązkowe elementy…

Elektroniczne potwierdzenie salda

Kwestia przesyłania potwierdzeń sald drogą elektroniczną, między innymi w wiadomości e-mail, często budzi wątpliwości osób zajmujących się tą procedurą w praktyce. Komitet Standardów Rachunkowości w wydanym w 2019 r. stanowisku w sprawie rozrachunków z kontrahentami wskazał, że potwierdzenia sald „mogą być wymienione pomiędzy kontrahentami drogą elektroniczną (np. w postaci wiadomości e-mail), jeżeli ta forma potwierdzania…